Other sectors

Audyt recyklera

Woman putting plastic bottle into waste sorting bin

Kontakt:

Newsletter

Subskrybuj

Chcesz otrzymać bezpłatną ofertę?

Wyślij zapytanie

Przedsiębiorcy prowadzący recykling odpadów opakowaniowych są zobowiązani do przeprowadzania rocznego audytu zewnętrznego. Termin wykonywania ustawowego obowiązku do 30 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy. Jeśli wystawiasz dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR, przeprowadź audyt swojego przedsiębiorstwa z nami.

Obowiązek przeprowadzenia audytu dotyczy przedsiębiorców:
  • prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPO oraz DPR i posiadają zezwolenie na przetwarzanie, pozwalające na odzysk odpadów o masie przekraczającej 400 Mg/rok.
  • eksportujących odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorców dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, którzy wystawili w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR lub dokumenty EDPO, potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych bądź wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o masie przekraczającej 400 Mg/rok.

Nowe regulacje zakładają, że audyt zewnętrzny jest przeprowadzany przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r., a więc jedynie przez jednostki certyfikacyjne mające akredytację EMAS. DNV jest akredytowanym weryfikatorem EMAS nr PL-V-0015.

Zakres rocznego audytu zewnętrznego obejmuje:  

  1. sprawdzenie posiadanych zezwoleń wynikających z ustawy o odpadach lub pozwoleń, o których mowa w ustawie – Prawo ochrony środowiska.
  2. ocenę zgodności prowadzonego przez przedsiębiorcę prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych procesu z posiadanymi zezwoleniami lub pozwoleniami oraz przyporządkowanie tego procesu do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku w dokumentach sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów.
  3. ocenę posiadanych przez przedsiębiorcę instalacji lub urządzeń pod względem możliwości technicznych przetworzenia mas odpadów wskazanych w posiadanych przez tego przedsiębiorcę zezwoleniach lub pozwoleniach.
  4. ocenę zgodności mas oraz rodzajów odpadów opakowaniowych wskazanych w dokumentach DPO i DPR z roczną mocą przerobową instalacji lub urządzeń wskazanych w zezwoleniach lub pozwoleniach oraz z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów.
  5. ocenę prawidłowości prowadzonego przez przedsiębiorcę procesu przetwarzania odpadów opakowaniowych w odniesieniu do procesów odzysku wskazanych w dokumentach DPO i DPR.
  6. ocenę zgodności prowadzonego procesu odzysku na skutek, którego odpad utracił statusu odpadu na podstawie przepisów rozdziału 5 ustawy o odpadach.
  7. ocenę zgodności mas oraz rodzajów odpadów opakowaniowych wskazanych w dokumentach EDPO i EDPR z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów przez przedsiębiorcę eksportującego odpady opakowaniowe lub przedsiębiorcę dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych.
  8. ocenę zgodności mas oraz rodzajów odpadów opakowaniowych wskazanych w dokumentach sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów z dokumentacją finansową, w szczególności z fakturami VAT, posiadaną przez przedsiębiorcę z tytułu zakupu odpadów przeznaczonych do recyklingu, za rok kalendarzowy, którego audyt dotyczy. 

Przeprowadzenie audytu jest obowiązkowe w każdym roku do 30 kwietnia następnego roku.

Kontakt:

Newsletter

Subskrybuj

Chcesz otrzymać bezpłatną ofertę?

Wyślij zapytanie

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość

Powiązane usługi: