W jaki sposób systemy zarządzania mogą pomóc firmom w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju?

Jak wynika z najnowszego badania ViewPoint przeprowadzonego przez DNV, zrównoważony rozwój jest priorytetem dla większości firm. Firmy stają dziś w obliczu rosnących wymagań ze strony klientów, organów regulacyjnych i innych interesariuszy, aby działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i wykazywać się takimi praktykami. Wiele z nich wskazuje, że ustrukturyzowane podejście jest korzystne w ich dążeniu do realizacji zobowiązań ESG i SDG. Ale w jaki sposób normy ISO, systemy zarządzania i certyfikacja zapewniają pomocną dłoń?

ESG concept

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapoznaj się z pełnym raportem

Pobierz

System zarządzania jest narzędziem, które każda organizacja może wykorzystać w swojej działalności, aby spełnić ambicje ESG i SDG. Może nie być tym, co jako pierwsze przychodzi na myśl podczas tworzenia strategii i inicjatyw ESG lub SDG, jednak wartość takiego ustrukturyzowanego podejścia została uznana przez większość w niedawnym badaniu ViewPoint przeprowadzonym przez DNV Czy firmy są zaangażowane w zrównoważony rozwój? Ponad 80% respondentów w pełni lub w pewnym stopniu zgadza się, że system zarządzania zapewnia skuteczne wsparcie dla firmy w realizacji jej zobowiązań w zakresie ESG lub SDG.

Co jednak sprawia, że system zarządzania jest tak cennym zasobem? Wiele firm wdraża certyfikowany system zarządzania w celu spełnienia wymogu ticket-to-trade lub poprawy w określonym obszarze krytycznym dla ich celów biznesowych i strategii. Piękno tego polega na tym, że ten sam proces może być również wykorzystywany do wspierania ambicji ESG i SDG w ustrukturyzowany sposób. Aby jednak uzyskać podwójną korzyść, firmy muszą najpierw przeprowadzić ocenę i analizę istotności, na podstawie której definiują swoje ogólne ambicje ESG i/lub SDG. Następnie, cele wyizolowane do konkretnego obszaru mogą być konsekwentnie zarządzane i ulepszane przy wsparciu powiązanego systemu zarządzania.

Na przykład, norma środowiskowa ISO 14001 zapewnia dobrze ugruntowane praktyki i wytyczne, a tym samym wyraźnie przyczynia się do środowiskowego filaru zrównoważonego rozwoju. Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego może pomóc organizacji w spełnieniu określonych zobowiązań w zakresie ochrony środowiska i zasobów naturalnych. System zarządzania umożliwia ustrukturyzowane podejście do poprawy wydajności zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001. Pomaga to identyfikować i zarządzać ryzykiem, ustanawiać wartości bazowe i cele poprawy, monitorować i zarządzać wydajnością, a ostatecznie realizować zobowiązania dotyczące zgodności, zobowiązania wobec klientów i cele firmy. Certyfikacja przez niezależną stronę trzecią stanowi dowód wydajności dla wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, co poza tym, że jest przepustką do handlu, może również wspierać ESG lub inne działania związane ze zrównoważonym rozwojem.

Poleganie na systemie zarządzania jest również korzystne, biorąc pod uwagę szeroki zakres i złożoność kwestii, którymi firma musi dziś zarządzać.  Oprócz głównych norm ISO dotyczących zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, istnieją również normy dotyczące przeciwdziałania korupcji, różnorodności, równości i inkluzywności, bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania, a także normy specyficzne dla danej branży. W ten sposób organizacje mogą wybrać odpowiedni standard w oparciu o zidentyfikowane ambicje ESG. Mogą również zintegrować różne systemy zarządzania w celu uzyskania holistycznego podejścia, ponieważ większość standardów opiera się na podobnej strukturze, a wszystkie inne normy ISO są zgodne z cyklem Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj (Plan Do Check Act).

ISO 14001 to tylko jeden ze standardów, na którym firmy mogą się oprzeć, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań ESG. Poniższa tabela przedstawia przegląd niektórych standardów systemów zarządzania i ich wpływ na wymiar ESG.


Jaki wymiar ESG mogą wspierać normy?


Jak działa cykl PDCA? Najkrócej rzecz ujmując, jest to cykliczna struktura pozwalająca zrozumieć, jakimi kwestiami należy zarządzać, wdrożyć działania mające na celu ich rozwiązanie, sprawdzić ich skuteczność i skorygować je w oparciu o uzyskane informacje w celu ciągłego doskonalenia. Nie zapominajmy, że głównym powodem wdrożenia zgodnego systemu zarządzania jest często potrzeba certyfikacji przez stronę trzecią, taką jak DNV. Przyjrzyjmy się jednak, zaczynając od cyklu PDCA, w jaki sposób firmy mogą wykorzystać to samo podejście, aby pomóc im w realizacji zobowiązań ESG i SDG. Będziemy kontynuować na przykładzie ISO 14001.

Plan

Jest to kluczowy krok dla firmy w celu zrozumienia zagrożeń dla środowiska i możliwości, którymi należy się zająć. Stanowi również podstawę do określenia ogólnych ambicji środowiskowych, w tym tych związanych z ambicjami ESG i/lub SDG firmy.


Jak systemy zarządzania wspierają ambicje zrównoważonego rozwoju?


Jednym z kluczowych procesów wymaganych przez ISO 14001 jest identyfikacja aspektów środowiskowych z uwzględnieniem perspektywy cyklu życia i określenie tych aspektów, które są uważane za znaczące, w oparciu o kryteria zdefiniowane przez organizację. Oczekuje się, że obejmie to wszystkie istotne działania firmy, w tym aspekty związane z jej produktami, usługami, i zazwyczaj obejmuje:

  1. emisje do powietrza
  2. uwolnienia do wody
  3. uwolnienia do gleby
  4. wykorzystanie surowców i zasobów naturalnych
  5. zużycie energii
  6. emitowana energia (np. ciepło, promieniowanie, wibracje (hałas), światło)
  7. wytwarzanie odpadów i/lub produktów ubocznych
  8. wykorzystanie przestrzeni

Oprócz znaczących aspektów środowiskowych, ryzyko i szanse mogą również wynikać ze zmian w kwestiach wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na firmę, a także z wymagań zainteresowanych stron, w tym tych obowiązkowych na mocy przepisów (zezwoleń, regulacji itp.).

Informacje te są zatem dobrym punktem wyjścia dla firmy w celu zidentyfikowania istotnych kwestii środowiskowych związanych z jej ESG i/lub SDG poprzez wykorzystanie informacji do ponownej oceny ich znaczenia przy użyciu soczewki ESG i/lub SDG w celu określenia powiązanych ambicji.

W ramach procesu planowania kierownictwo powinno ustanowić swoją politykę środowiskową, cele i kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Powinny one być powiązane ze zidentyfikowanymi zagrożeniami i możliwościami, w tym z określonymi zobowiązaniami w zakresie ESG i/lub SDG. Bycie konkretnym zapewnia wytyczne i wskazówki dla osób w organizacji, aby dostosować ich koncentrację i ustalić strategie osiągnięcia wyżej wymienionych celów. Przykłady wskaźników KPI w ramach zarządzania środowiskowego mogą obejmować zmniejszenie ogólnego śladu środowiskowego, poprawę wydajności związanej z emisją gazów cieplarnianych, odpadami, ściekami wodnymi, wykorzystaniem zasobów naturalnych itp.

Wreszcie, mając to wszystko na miejscu, organizacja może wskazać wymagane zasoby, aby wdrożyć zidentyfikowane strategie i działania w efektywny sposób. Obejmuje to mapowanie wszelkich wymagań dotyczących szkoleń i umiejętności.

Do

Jest to faza, w której organizacja wdraża zaplanowane działania w celu uwzględnienia zidentyfikowanych zagrożeń i szans środowiskowych. Działania te powinny obejmować środki kontroli operacji w sposób, który spełnia ogólne ambicje i cele organizacji w zakresie ESG i/lub SDG. Wymagania dotyczące kontroli operacyjnych są zawarte we wszystkich normach ISO. W związku z zarządzaniem środowiskowym, kontrole operacyjne mogą być wdrażane, aby pomóc firmie zmniejszyć ilość odpadów i emisji gazów cieplarnianych, poprawić pozyskiwanie zrównoważonych materiałów itp. Ponieważ firmy integrują kontrole wspierające cele ESG i/lub SDG z odpowiednimi procesami operacyjnymi w zakresie ochrony środowiska, sprawiają, że wymiary te stają się również częścią kultury pracy organizacji.

Check

Bardzo ważne jest, aby organizacje monitorowały i mierzyły swoje ogólne wyniki i osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska. Muszą one weryfikować stopień realizacji zaplanowanych celów i wskaźników KPI. Metody weryfikacji mogą obejmować przeglądy wyników, audyty, inspekcje i przeglądy zarządzania. Oczywiście etap ten jest niezbędny dla organizacji ubiegających się o niezależną certyfikację. Jest to jednak również etap, który organizacje mogą wykorzystać do ustalenia niezbędnych poziomów bazowych, pomiaru postępów i weryfikacji, w jaki sposób ich wyniki w zakresie zarządzania środowiskowego przyczyniają się do realizacji powiązanych ambicji ESG i/lub SDG.

Act

Aby zakończyć cykl PDCA, organizacje muszą zastosować niezbędne działania korygujące, odnoszące się do obszarów, w których występują problemy, które w języku certyfikacji nazywane są niezgodnościami z wymaganiami ISO 14001. Działania korygujące mają na celu zapobieganie nawrotom i poprawę wydajności. Jeśli organizacja jest certyfikowana, usunięcie niezgodności jest obowiązkowe do wydania certyfikatu.

Wyniki fazy sprawdzania zasadniczo pobudzają identyfikację możliwości ciągłego doskonalenia. Wyniki z fazy działania przekładają się na fazę planu, kończąc cykl i przyczyniając się do dalszej poprawy i realizacji wszelkich zobowiązań środowiskowych ESG i/lub SDG firmy.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapoznaj się z pełnym raportem

Pobierz

Certyfikacja systemów zarządzania

Odkryj naszą certyfikację systemów zarządzania

Zestaw do samooceny (Self-assessment suite)

Czy jesteś gotowy?