DNV w Polsce

Transfer na ISO 22301:2019

System zarządzania ciągłoscią działania

Czy już rozpocząłeś przygotowania do przejścia na ISO 22301:2019? Możemy udzielić wsparcia na każdym etapie procesu.

Touchscreen with digital symbols

Kontakt:

Zapytanie o ofertę

Wyślij

Newsletter

Subskrybuj

Pierwsze wydanie ISO 22301 ukazało się w roku 2012. Była to jedna z pierwszych norm ISO opartych na strukturze podstawowej HLS (High Level Structure). Wprowadziła wymagania i najlepsze praktyki mające na celu wzmocnienie siły i odporności firm, budujące ich zdolność do stawiania czoła dezorganizującym funkcjonowanie  incydentom.  Organizacje spełniające wymagania normy skuteczniej reagują i szybciej wracają do normalnego funkcjonowania, dzięki czemu ograniczają wpływ zakłóceń na ludzi, produkty i wynik finansowy firmy.

Nowe wydanie ISO 22301

Norma ISO 22301:2019 została wydana 31 października 2019 r. Jej opracowaniem zajmował się Komitet Techniczny  ISO/TC 292 ds. bezpieczeństwa i odporności. W jego skład wchodzi ponad 60 krajowych organizacji normalizacyjnych. Nowe wydanie powstało w celu uwzględnienia zmian zachodzących w obszarze ciągłości działania, zwiększając tym samym korzyści wynikające ze stosowania normy.    

Zakres wprowadzonych zmian można uznać za niewielki.  Nie dodano nowych wymagań o zasadniczym znaczeniu. Trzy główne obszary zmian obejmują następujące kwestie: 

 • Przeorganizowano strukturę normy, ułatwiając w ten sposób jej czytelność i wdrażanie, co sprawia, że wymagania stały się jaśniejsze. 
 • Uproszczono i zmodyfikowano język i terminologię w zakresie ciągłości działania, co wpłynęło na poprawę zrozumiałości i spójności dokumentu oraz pozwoliło odzwierciedlić współczesny sposób myślenia cechujący środowiska zajmujące się ciągłością działania. 
 • Udoskonalono sposób wykorzystania struktury podstawowej HLS pod kątem zgodności i kompatybilności dokumentu z pozostałymi normami ISO dotyczącymi systemów zarządzania.  
 • W organizacjach, które już wdrożyły normy oparte na strukturze podstawowej HLS proces przejścia powinien być stosunkowo prosty w porównaniu z działaniami podejmowanymi np. w przypadku ISO 9001.
Pobierz prezentację ze szczegółowymi informacjami na temat zmian.

Harmonogram przejścia 

 • Przyjęto trzyletni okres przejściowy, który rozpoczął się 31 października 2019 (początek procesu przejściowego)  
 • Certyfikaty zgodności z ISO 22301:2012 tracą ważność z dniem 31 października 2022 (zakończenie okresu przejściowego)  
 • Po upływie 18 miesięcy daty początkowej procesu przejściowego, czyli z dniem od 30 kwietnia 2021, jednostki certyfikujące zaprzestaną prowadzenia audytów certyfikujących i recertyfikaujących według normy ISO 22301:2012.  

Jak się przygotować do wdrożenia nowej normy?    

Zalecamy jak najszybsze rozpoczęcie przygotowań i staranne zaplanowanie koniecznych zmian w systemie zarządzania. 

Zalecane działania:

 • Należy zapoznać się z treścią i wymaganiami nowej normy. Organizacje stosujące wydanie z 2012 roku powinny skoncentrować się na zmianach wprowadzonych w nowej wersji.  
 • Należy zapewnić, by odpowiedni personel organizacji został właściwie przeszkolony oraz by zrozumiał wymagania i zasadnicze zmiany. 
 • Konieczne jest zidentyfikowanie braków i niezbędnych uzupełnień, a także opracowanie planu działania. 
 • System zarządzania należy odpowiednio zmodyfikować pod kątem spełnienia nowych wymagań.  
 •  

Jakiego wsparcia możemy udzielić?  

Zarówno użytkownikom poprzedniej wersji ISO 22301, jak i organizacjom dopiero zamierzającym wprowadzić zarządzanie ciągłością działania DNV zapewnia wsparcie w następujących formach: 

 • Seminaira, webinaria, e-learning – zajęcia podczas których przekazywane są informacje o nowych wydaniach norm, wraz z wstępnym omówieniem ich treści, najistotniejszych zmian, procesu przejścia itp. 
 • Szkolenia prowadzone przez trenerów, wewnętrzne lub otwarte, których celem jest szczegółowa prezentacja treści, zmian oraz działań, jakie należy podjąć w celu przestawienia się na stosowanie nowej normy. Szkolenia mają konstrukcję modułową, a stopień szczegółowości można dostosować do potrzeb odbiorcy. 
 • Ocena systemu zarządzania (w formie warsztatów) – pod kątem wymagań nowej normy, w celu zidentyfikowania braków, które należy uzupełnić. Element ten może dostarczyć cennych danych wejściowych do procesu uzyskiwania zgodności z nową normą. Stopień uszczegółowienia takiej oceny można dostosować do Państwa potrzeb.  

Zapraszamy do kontaktu – warto już rozpocząć przygotowania do przestawienia się na nową normę. Możemy pomóc na każdym etapie tego procesu.    

Dowiedz się więcej na temat szczegółów i korzyści  ISO 22301.

Kontakt:

Zapytanie o ofertę

Wyślij

Newsletter

Subskrybuj