Dodanie zmian klimatycznych do standardów systemów zarządzania ISO

ISO opublikowało poprawkę do wielu istniejących i nowych standardów systemów zarządzania. Zawiera ona tekst, który wymaga od firm uwzględnienia ryzyka związanego ze zmianami klimatycznymi w analizie kontekstu organizacji i potrzeb zainteresowanych stron.

Zmiana ta wynika z Deklaracji Londyńskiej ISO, w której ISO zobowiązuje się do walki ze zmianami klimatycznymi i przyczynienia się do realizacji agendy klimatycznej.

W przypadku niektórych norm ryzyko związane ze zmianami klimatycznymi może nie być tym, co jako pierwsze przychodzi na myśl. Intencją ISO nie jest wymuszenie powiązania, ale zapewnienie, że każda organizacja uwzględni zmiany klimatu jako część swojej analizy kontekstowej i jeśli uzna to za istotne, weźmie je pod uwagę przy projektowaniu i wdrażaniu systemu zarządzania.

Zrozumienie kontekstu organizacji oraz potrzeb i wymagań zainteresowanych stron jest już obowiązkowe i opisane w rozdziale 4 zharmonizowanej struktury normy ISO. Jedynym nowym wymaganym działaniem jest to, że zmiana klimatu jako temat musi być zawsze brana pod uwagę jako część tej analizy.

Jakie normy?
Poprawka dotycząca zmian klimatycznych ma zastosowanie do wszystkich norm systemów zarządzania ISO typu A, tj. tych, które określają wymagania i zgodnie z którymi firmy mogą uzyskać certyfikat.  Obejmuje to następujące normy:  ISO 14001, ISO 15378, ISO 19443, ISO 21001, ISO 22000, ISO 22301, ISO 28000, ISO 29001, ISO 37001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 9001, ISO/IEC 20000 i ISO/IEC 27001. (Zobacz pełną listę standardów we wspólnym komunikacie IAF i ISO.)

 

Nieodłączne znaczenie zmian klimatu będzie w dużej mierze różne dla różnych standardów ze względu na ich różne zakresy i zamierzony cel. Istotność będzie również zależeć od takich czynników, jak lokalizacja i charakter organizacji, np. sektor biznesowy, rodzaj procesów, produktów i usług itp.


Jaki jest wymóg?
Zmiana jest zawarta w rozdziale 4 zharmonizowanej struktury (dodatek 2 do załącznika SL w skonsolidowanym suplemencie ISO do dyrektyw ISO/IEC, część 1):

  • 1 Zrozumienie organizacji i jej kontekstu, gdzie dodaje się następujące zdanie: "Organizacja określi, czy zmiana klimatu jest istotną kwestią" oraz
  • 2 Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, gdzie dodaje się następujące zdanie: "UWAGA: Odpowiednie zainteresowane strony mogą mieć wymagania związane ze zmianami klimatu".

Krótko mówiąc, nowy wymóg stanowi, że organizacje powinny ustalić, czy zmiana klimatu jest istotną kwestią i czy odpowiednie zainteresowane strony mają wymagania związane ze zmianą klimatu. Jeśli okaże się, że jest to istotna kwestia, zmiany klimatyczne należy uwzględnić przy opracowywaniu i wdrażaniu systemu zarządzania. Jeśli posiadasz już system zarządzania certyfikowany zgodnie z normą ISO, przeprowadzasz już tego typu analizę kontekstową.  Jedyna różnica polega na tym, że zmiany klimatyczne muszą być zawsze tematem uwzględnianym w analizie, a jeśli zostaną uznane za istotne, muszą stanowić część systemu zarządzania.

Gazy cieplarniane, globalne ocieplenie i zmiany klimatu są przedmiotem dyskusji od ponad 30 lat, angażując rządy, władze, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i całe społeczeństwo. Negatywne skutki emisji są oczywiste, a wkład wszystkich stron jest niezbędny.
Wiele organizacji już określiło, w jaki sposób zmiany klimatu wpływają na ich działalność. Dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, może to być okazja do rozpoczęcia oceny ryzyka związanego ze zmianami klimatu i wyposażenia systemu zarządzania, aby pomóc sprostać wyzwaniom. 

Audytor DNV uwzględni te dodatki w przyszłych działaniach audytowych podczas oceny tych części systemu zarządzania.